Yalçin Artim - Atelier Artim

Project Turkije 💔

(English below)

Lieve allemaal,

Met een bezwaard hart moet ik jullie mededelen dat ik helaas niet in staat ben om het project van het bouwen van prefab huizen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije te realiseren. 

Ondanks mijn inzet en de steun die ik van jullie heb ontvangen, zijn er persoonlijke omstandigheden, organisatorische uitdagingen en ontoereikende financiële middelen die me hebben doen besluiten het project op dit moment stop te zetten. Het was een moeilijke beslissing om te nemen, maar ik geloof dat het belangrijk is om eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat het leed van de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije nog steeds voortduurt. Bovendien is het in het rampgebied heel hectisch en moeilijk om alles georganiseerd te krijgen. Hoewel dit project een grote omvang had en de intentie had om hulp te bieden, kan ik op dit moment niet de impact creëren die ik voor ogen had. Daarom heb ik ervoor gekozen om de gedoneerde gelden op korte termijn aan iedereen terug te storten. Het is niet juist om jullie donaties elders te besteden, gezien de specifieke intentie waarvoor deze zijn gegeven.

Ik wil jullie allen uit de grond van mijn hart bedanken voor jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in dit project. Hoewel het resultaat niet is wat we hadden gehoopt, geloof ik dat we altijd moeten blijven streven naar manieren om anderen te helpen en positieve verandering te brengen in de wereld.

Met oprechte dankbaarheid,

Yalçin (en mijn vrouw Ghislaine) 🤎


Dear everyone,

It is with a heavy heart that I must inform you that I am unfortunately unable to proceed with the project of building prefab houses for the victims of the earthquakes in Turkey.

Despite my efforts and the support I have received from all of you, personal circumstances, organizational challenges, and insufficient financial resources have led me to the decision to halt the project at this time. It was a difficult decision to make, but I believe it is important to be honest and take responsibility.

It is important to emphasize that the suffering of the earthquake victims in Turkey continues. Additionally, it is extremely challenging to manage and organize things in the affected area due to the chaotic situation. Although this project had a significant scope and the intention to provide assistance, I am currently unable to create the impact I envisioned. Therefore, I have chosen to refund the donated funds to everyone involved as soon as possible. It would not be right to allocate your donations elsewhere, considering the specific purpose for which they were given.

I want to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for your unwavering support and trust in this project. Although the outcome is not what we had hoped for, I believe that we must always strive to find ways to help others and bring positive change to the world.

With sincere gratitude,

Yalçin (and my wife Ghislaine) 🤎